پروفیل درز انبساط

پروفیل های آلومینیومی و استیل

کفشور

لاین نوری

پروفیل دو کنج TD-(DUAL) 125_200

200_125

این پروفیل نوار کنج دارای عملکرد دوگانه بوده که با توجه به این قابلیت میتوان از آن در کنج های داخل و بیرون استفاده کرد.