تفاوت کفشور خطی استیل با پلاستیکی

تفاوت کفشور خطی استیل با پلاستیکی

کفشور جزء تجهیزات ضروری جمع آوری آب های سطحی است که از آن میان می توان به نمونه های کفشور خطی استیل و کفشور خطی پلاستیکی اشاره کرد. تفاوت کفشور