آشنایی با درز انبساط و کاربردهای آن

آشنایی با درز انبساط و کاربردهای آن

یکی از روش های اصولی در صنعت ساختمان سازی و اجرای پروژه های عمرانی، استفاده از پروفیل درز انبساط و انقباض می باشد. این درزهای انبساط برای جلوگیری از خرابی