آشنایی با درز انبساط و کاربردهای آن

آشنایی با درز انبساط و کاربردهای آن

پادکست درز انبساط  یکی از روش های اصولی در صنعت ساختمان سازی و اجرای پروژه های عمرانی، استفاده از پروفیل درز انبساط و انقباض می باشد. این درزهای انبساط