پروفیل ناودانی (TU – (U

پروفیل U به عنوان جداکننده دو متریال مختلف و نیز بندی بسیار زیبا در کف و دیوار مورد استفاده می باشد. همچنین می تواند کانالی برای عبور سیم در کف و دیوار باشد.
WhatsApp chat