پروفیل درز انبساط

پروفیل های آلومینیومی و استیل

کفشور

لاین نوری

پروفیل ناودانی ۱۲۵_۱۰۰ (TU – (U

125_100
پروفیل U به عنوان جداکننده دو متریال مختلف و نیز بندی بسیار زیبا در کف و دیوار مورد استفاده می باشد. همچنین می تواند کانالی برای عبور سیم در کف و دیوار باشد.