پروفیل دو کنج (TD – (DUAL

این پروفیل نوار کنج دارای عملکرد دوگانه بوده که با توجه به این قابلیت میتوان از آن در کنج های داخل و بیرون استفاده کرد.

WhatsApp chat